آموزش array unique در PHP


آموزش کار با تابع ()array_unique در PHP

تابع ()array_unique در PHP تمامی مقادیری که تکراری می باشند را حذف می کند .

دستور استفاده از تابع ()array_unique در PHP

array_unique ( $array );

شرح کاربرد تابع ()array_unique در PHP

تابع ()array_unique در PHP تمامی مقادیر تکراری (duplicate) موجود در آرایه را از آن حذف می کند. اگر دو یا چند مقدار در آرایه ی مورد نظر تکراری یا یکسان باشند، در آن صورت اولین نمونه حفظ شده و سایر مقادیر تکراری از آن حذف می شوند .

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array1(پارامتر الزامی)
یک آرایه ی ورودی که المان های تکراری از آن حذف می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید