آموزش array unshift در PHP


آموزش کار با تابع ()array_unshift در PHP

تابع ()array_unshift در PHP مقادیر ارسالی در قالب پارامترها را به ابتدای آرایه ورودی اضافه می کند .

دستور استفاده از تابع ()array_unshift در PHP

array_unshift($array,$value1,$value2,$value3...)

شرح کاربرد تابع ()array_unshift در PHP

تابع ()array_unshift در PHP مقادیر ارسالی در قالب پارامترهای $value1، $value2 و غیره … را به ابتدای آرایه ی ورودی (پارامتر $array) الحاق می کند. خروجی این تابع آرایه ی جدیدی متشکل از مقادیر ارسالی و مقادیر خود آرایه ی اصلی می باشد.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
یک متغیر از جنس آرایه که المان هایی توسط تابع در آن درج می شوند.

2value1(پارامتر الزامی)
مقدار این پارامتر توسط تابع حاضر در آرایه ی ورودی درج می شود.

3value2(پارامتر اختیاری)
مقداری که تابع جاری آن را در پارامتر آرایه وارد می کند.

4value3(پارامتر اختیاری)
مقداری که قرار است توسط تابع جاری در آرایه ی ورودی (پارامتر 1) درج شود.

دیدگاهتان را بنویسید