آموزش array values در PHP


آموزش کار با تابع ()array_values در PHP

تابع ()array_values در PHP تمامی مقادیر در آرایه را اندیس گذاری می کند .

دستور استفاده از تابع ()array_values در PHP

array_values ( $array );

شرح کاربرد تابع ()array_values در PHP

تابع ()array_values در PHP تمامی مقادیر آرایه ی ورودی ($array) را بازگردانده و آن ها را به صورت عددی اندیس گذاری می کند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
متغیری از جنس آرایه که عملیات تابع جاری بر روی آن اجرا می شود.

دیدگاهتان را بنویسید