آموزش array walk در PHP


آموزش کار با تابع ()array_walk در PHP

با استفاده از تابع ()array_walk در PHP می توان المان ها را در ورودی دریافت نمود و در خروجی نمایش داد .

دستور استفاده از تابع ()array_walk در PHP

array_walk ( $array, $funcname [, $parameter] );

شرح کاربرد تابع ()array_walk در PHP

تابع ()array_walk در PHP تمامی المان های آرایه ی ورودی را دریافت کرده و پس از اجرای عملیات مورد نظر بر روی آن، خروجی را در قالب آرایه جدید بازگردانی می کند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
آرایه ی ورودی که کلیه ی المان های آن به پارامتر دوم (تابع کاربر با پیاده سازی اختصاصی) پاس داده می شود.

2funcname(پارامتر الزامی)
یک تابع callback با پیاده سازی اختصاصی که تمامی المان های آرایه را دریافت کرده و بر روی آن ها عملیات معینی را اجرا می کند.

3parameter(پارامتر اختیاری)
یک پارامتر که به تابع کاربر ارسال می شود.

دیدگاهتان را بنویسید