آموزش array walk recursive در PHP


آموزش کار با تابع ()array_walk_recursive در PHP

با کمک تابع ()array_walk_recursive در PHP می توان از تمامی المان های آرایه به عنوان یک آرگومان دریافت کرد وعملیات مورد نظر را انجام داد .

دستور استفاده از تابع ()array_walk_recursive در PHP

array_walk_recursive( $array, $funcname [,$parameter])

شرح کاربرد تابع ()array_walk_recursive در PHP

تابع ()array_walk_recursive در PHP تمامی المان های آرایه ی ورودی را به عنوان آرگومان دریافت کرده و بر روی هریک عملیات مورد نظر را اجرا می کند. کلیدها و مقادیر متناظر المان های آرایه ی ورودی همان طور که گفته شد به عنوان پارامتر به تابع فرستاده می شوند. خروجی آرایه ی جدید دربردارنده ی تمامی المان هایی است که عملیات بر روی آن انجام می شود.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
متغیری از جنس آرایه که المان های آن به تابع اختصاصی (پارامتر funcname$) فرستاده شده و عملیاتی توسط این تابع بر روی آن ها اجرا می شود.

2funcname(الزامی)
اسم تابعی با پیاده سازی اختصاصی که خود به عنوان آرگومان به تابع array_walk_recursive() فرستاده می شود. این تابع تک تک المان های آرایه ی ورودی را دریافت کرده و بر روی آن ها عملیات خاصی را انجام می دهد.

3paramter(اختیاری)
پارامتری که به عنوان آرگومان به تابع callback / $funcname پاس داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید