آموزش basename در PHP

آموزش کار با تابع ()basename در PHP

تابع ()basename در PHP دارای آدرس کامل باشد اسم فایل را کامل بر می گرداند .

دستور استفاده از تابع ()basename در PHP

string basename ( string $path [, string $suffix] );

شرح کاربرد تابع ()basename در PHP

اگر یک رشته دربردارنده ی آدرس کامل (path) یک فایل را به آن ارسال کنید، تابع ()basename در PHP اسم فایل را از آدرس کامل برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()basename در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 path (پارامتر الزامی)
آدرس کامل فایل که به صورت یک رشته به تابع ارسال می شود.

2 suffix(پارامتر اختیاری)
پارامتر حاضر یک پسوند فایل مشخص می کند.
در صورتی که اسم فایل نیز به پسوند مورد نظر ختم شود، پسوند نمایش داده نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید