آموزش cal days in month در PHP


آموزش کار با تابع ()cal_days_in_month در PHP

تابع ()cal_days_in_month در PHP تعداد روزهای یک ماه را در خروجی بر می گرداند .

دستور استفاده از تابع ()cal_days_in_month در PHP

cal_days_in_month ( $calendar, $month, $year );

شرح کاربرد تابع ()cal_days_in_month در PHP

تابع ()cal_days_in_month در PHP تعداد روزهای ماه مورد نظر از سال در تقویم معین را برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامترهای مربوطه و شرح کاربرد آن

1calendar(پارامتر الزامی)
تقویم انتخابی که برای محاسبه ی تاریخ مورد استفاده قرار می گیرد.

2month(پارامتر الزامی)
نشانگر ماه مورد نظر در تقویم انتخابی می باشد.

3year(پارامتر الزامی)
نشانگر سال در تقویم انتخابی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید