آموزش cal days in month در PHP


آموزش کار با تابع ()cal_days_in_month در PHP

تابع ()cal_days_in_month در PHP تعداد روزهای یک ماه را در خروجی بر می گرداند .

دستور استفاده از تابع ()cal_days_in_month در PHP

cal_days_in_month ( $calendar, $month, $year );

شرح کاربرد تابع ()cal_days_in_month در PHP

تابع ()cal_days_in_month در PHP تعداد روزهای ماه مورد نظر از سال در تقویم معین را برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامترهای مربوطه و شرح کاربرد آن

1calendar(پارامتر الزامی)
تقویم انتخابی که برای محاسبه ی تاریخ مورد استفاده قرار می گیرد.

2month(پارامتر الزامی)
نشانگر ماه مورد نظر در تقویم انتخابی می باشد.

3year(پارامتر الزامی)
نشانگر سال در تقویم انتخابی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *