آموزش cal from id در PHP


آموزش کار با تابع ()cal_from_jd درPHP

تابع ()cal_from_jd در PHP تاریخ ارسالی توسط کاربر را به روز مربوط در تقویم را به عنوان خروجی باز می گرداند .

دستور استفاده از تابع ()cal_from_jd در PHP

cal_from_jd ( $jd, $calendar );

شرح کاربرد تابع ()cal_from_jd در PHP

تابع ()cal_from_jd در PHP روز جولی را که در قالب پارامتر $id ارسال شده، به یک تاریخ در تقویم مشخص شده تبدیل می کند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامترهای مربوطه و شرح کاربرد آن

1 jd(پارامتر الزامی)
روز جولی که در قالب عدد صحیح ارائه می شود.

2 calendar(پارامتر الزامی)
تقویمی را تعیین که می کند تبدیل فرمت از روز جولی به آن صورت می گیرد. مقادیر مجاز عبارتند از:

  • CAL_GREGORIAN
  • CAL_JULIAN
  • CAL_JEWISH
  • CAL_FRENCH

دیدگاهتان را بنویسید