آموزش cal to jd در PHP


آموزش کار با تابع ()cal_to_jd در PHP

تابع ()cal_to_jd در PHP به عنوان گاه شمار استفاده می شود .

دستور استفاده از تابع ()cal_to_jd در PHP

cal_to_jd ( $calendar, $month, $day, $year );

شرح کاربرد تابع ()cal_to_jd در PHP

تابع ()cal_to_jd در PHP یک تاریخ در تقویم تعیین شده (مقدار آرگومان $calendar) را به شمارش روز جولی برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامترهای مربوطه و شرح کاربرد آن

1 calendar(پارامتر الزامی) تقویمی که تبدیل از آن انجام می شود. مقادیر مجاز تقویم عبارتند از:

  • CAL_GREGORIAN
  • CAL_JULIAN
  • CAL_JEWISH
  • CAL_FRENCH
2 month(پارامتر الزامی)
مقدار ماه در تقویم مشخص شده.

3day (پارامتر الزامی)
مقدار روز در تقویم مشخص شده.

4year(پارامتر الزامی)
مقدار سال در تقویم مشخص شده.

دیدگاهتان را بنویسید