آموزش checkdate در PHP


آموزش کار با تابع ()checkdate در PHP

تابع ()checkdate در php صحت یا اعتبار مقدار تاریخ را بر اساس تقویم میلادی بررسی می کند.

دستور استفاده از تابع ()checkdate در php

checkdate ( $month, $day, $year );

شرح کاربرد تابع ()checkdate در php

این تابع صحت یا اعتبار مقدار تاریخ ( پارامترهای ارسالی $month, $day, $year) را بر اساس تقویم میلادی بررسی می کند. به بیان ساده تر، تاریخ ارسال شده به عنوان آرگومان را اعتبارسنجی می نماید. لازم به ذکر است که منظور از اعتبار یک تاریخ این است که بر اساس استاندارد مورد نظر تعریف شده باشد.

پارامترهای ارسالی ()checkdate در php

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 month(پارامتر الزامی)
شماره یا مقدار ماه که به عنوان پارامتر ارسال شده است. مقدار مجاز این پارامتر بین بازه ی 1 تا 12 می باشد.

2 day(پارامتر الزامی)
مقدار روز بین بازه ی 1 تا 31 می باشد. سال کبیسه در تعداد روزهای ماه موثر است.

3 year(پارامتر الزامی)
مقدار سال بین بازه ی 1 تا 32767 مجاز می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید