آموزش chgrp در PHP

آموزش کار با تابع ()chgrp در PHP

تابع ()chgrp در PHP اسم تابع را به عنوان آرگومان دریافت می کند و فایلی که در آن وجود دارد را به عنوان آرگومان دوم تغییر می دهد .

دستور استفاده از تابع ()chgrp در PHP

bool chgrp ( string $filename, mixed $group );

شرح کاربرد تابع ()chgrp در PHP

تابع ()chgrp در PHP اسم فایل مورد نظر را ( آدرس کامل فایل در قالب پارامتر $filename) به عنوان آرگومان ورودی اول دریافت کرده و سعی می کند گروهی که فایل در حال حاضر در آن قرار دارد را به مقدار آرگومان ورودی دوم ($group) تغییر دهد.

پارامترهای ارسالی به تابع ()chgrp در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 filename
آدرس کامل فایل را در قالب یک رشته مشخص می کند.

2 group
اسم یا شناسه ی گروهی (group ID/name) که فایل در آن قرار دارد را در قالب یک شماره یا رشته ی متنی مشخص می کند.

دیدگاهتان را بنویسید