آموزش chmod در PHP

آموزش کار با تابع ()chmod در PHP

تابع ()chmod در PHP سعی بر تغییر دسترسی آرگومان را تغییر دهد .

دستور استفاده از تابع ()chmod در PHP

bool chmod ( string $filename, int $mode );

شرح کاربرد تابع ()chmod در PHP

تابع ()chmod در PHP سعی می کند تا مجوز انجام عملیات و سطح دسترسی به فایل مورد نظر را که در قالب آرگومان $mode مشخص شده، تغییر دهد.

پارامترهای ارسالی به تابع ()chmod در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 path
آدرس کامل یک فایل را (در قالب پارامتر $filename) مشخص می کند.

2 mode
مجوز یا سطح دسترسی جدید را برای فایل مورد نظر مشخص می کند.
توجه داشته باشید که این پارامتر به صورت پیش فرض یک مقدار مبنای 8 (octal) در نظر گرفته نمی شود، به همین علت مقادیر رشته ای (همچون “g+w”) به درستی عمل نخواهند کرد. برای کسب اطمینان از عملیات صحیح، لازم است مقدار 0 را به ابتدای مقدار این پارامتر اضافه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید