آموزش chown در PHP

آموزش کار با تابع ()chown در PHP

تابع ()chown در PHP آدرس کامل فایل را به عنوان آرگومان اول می گیرد اسم مالک جدید را به عنوان آرگومان دوم دریافت می کند و سطح دسترسی را به مالک جدید اعطا می کند .

دستور استفاده از تابع ()chown در PHP

bool chown ( string $filename, mixed $user );

شرح کاربرد تابع ()chown در PHP

تابع ()chown در PHP آدرس کامل فایل (دربردارنده ی اسم فایل) را به عنوان آرگومان ورودی اول و اسم مالک جدید فایل را به عنوان آرگومان دوم دریافت می کند. سپس مالک (کاربر با مجوز دسترسی خاص) فایل مورد نظر را به مقدار تعیین شده در آرگومان دوم تغییر می دهد. لازم به ذکر است که تنها superuser (کاربری با سحط دسترسی کامل/root) امکان ویرایش مالک فایل را دارد.

پارامترهای ارسالی به تابع ()chown در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 path
آدرس کامل فایل (حاوی اسم فایل) را مشخص می کند.

2 user
این پارامتر مالک جدید فایل را تعیین می کند. مقدار این پارامتر می تواند نام کاربری در قالب یک رشته ی متنی و یا عدد باشد.

دیدگاهتان را بنویسید