آموزش chroot در PHP


آموزش کار با تابع ()chroot در PHP

تابع ()chroot در php پوشه ی اصلی پروسه ی جاری را به آدرس و اسم پوشه ی ارسال شده به عنوان پارامتر تغییر می دهد.

دستور استفاده از تابع ()chroot در php

bool chroot ( string $directory )

شرح کاربرد تابع ()chroot در php

تابع chroot() پوشه ی اصلی پروسه ی جاری را به آدرس و اسم پوشه ی ارسال شده به عنوان پارامتر تغییر می دهد. برای فراخوانی این تابع لازم است –enable-chroot-func را فعال کنید. در برخی دستگاه های سرویس دهنده (server)، تنها کاربر با سطح دسترسی root می تواند به آن دسترسی داشته باشد.

پارامترهای ارسالی به تابع ()chroot در php

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 directory(پارامتر الزامی)
پوشه ی جدید که قرار است پوشه ی root جدید پروسه ی جاری شود.

دیدگاهتان را بنویسید