آموزش closedir در PHP


آموزش کار با تابع ()closedir در PHP

تابع ()closedir در PHP پوشه هایی که تابع opendir() قبلا آن ها را باز کرده، بسته و محتوای آن ها را از دسترس خارج می سازد.

دستور استفاده از تابع ()closedir در PHP

void closedir ( resource $dir_handle );

شرح کاربرد تابع ()closedir در PHP

این تابع پوشه هایی که تابع opendir() قبلا آن ها را باز کرده، بسته و محتوای آن ها را از دسترس خارج می سازد.

پارامترهای ارسالی به تابع ()closedir در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 directory(پارامتر الزامی)
پوشه ها و منابعی که قبلا توسط تابع opendir() باز شده را می بندد.

دیدگاهتان را بنویسید