آموزش copy در PHP

آموزش کار با تابع ()copy در PHP

تابع ()copy در PHP از محتوای فایل مورد نظر در آرگومان ورودی یا آدرس جدید جایگذاری می کند .

دستور استفاده از تابع ()copy در PHP

bool copy ( string $source, string $dest );

شرح کاربرد تابع ()copy در PHP

تابع ()copy در PHP از محتوای فایل مورد نظر (آرگومان $source) کپی گرفته و آن را در آرگومان ورودی $dest (آدرس فایل جدید) جایگذاری می کند. توجه داشته باشید که اگر فایل مقصد از قبل موجود باشد، محتوای آن بازنویسی می شود.

پارامترهای ارسالی به تابع ()copy در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 source
آدرس کامل فایل را تعیین می کند.

2 dest
آدرس که محتوای فایل اول (آرگومان $source) در آن قرار داده می شود را مشخص می کند. چنانچه مقدار آرگومان dest یک URL باشد (محتوا در ادرس url بایستی ذخیره شود)، ممکن است در صورت عدم پشتیبانی wrapper از قابلیت بازنویسی محتوا در فایل از قبل موجود، عملیات کپی با شکست مواجه شود.

دیدگاهتان را بنویسید