آموزش count در PHP


آموزش کار با تابع ()count در PHP

المان های عضو آرایه و پرو پرتی های موجود را شمرده و تعداد را برمی گرداند .

دستور استفاده از تابع ()count در PHP

count($array, $mode );

شرح کاربرد تابع ()count در PHP

المان های عضو آرایه و property های موجود در آبجکت را شمرده و تعداد المان های آن را برمی گرداند.

زمانی که مقدار پارامتر $mode بر روی COUNT_RECURSIVE یا 1 تنظیم می شود، تابع ()count در PHP المان های آرایه را به صورت بازگشتی ( بر اساس الگوریتم recursive) می شمرد.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
این پارامتر ورودی یک متغیر از جنس آرایه است که المان های آن توسط تابع شمرده می شود.

2mode(پارامتر اختیاری)
وضعیت عملیاتی یا نوع شمارش المان های عضو آرایه را مشخص می کند.

دیدگاهتان را بنویسید