آموزش ctype alpha در PHP


آموزش کار با تابع ()ctype_alpha در PHP

تابع ()ctype_alpha در PHP الفبایی بودن کاراکترهای ورودی رشته می پردازد .

دستور استفاده از تابع ()ctype_alpha در PHP

ctype_alpha ( $text );

شرح کاربرد تابع ()ctype_alpha در PHP

تابع ()ctype_alpha در PHP بررسی می کند آیا تمامی کاراکترهای موجود در رشته یا متن ورودی از حورف الفبا تشکیل شده اند یا خیر.

پارامترهای ارسالی به تابع ()ctype_alpha در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 text(پارامتر الزامی)
رشته ی یا متن ورودی که کاراکترهای تشکیل دهنده ی آن توسط تابع نام برده مورد بررسی قرار می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید