آموزش ctype cntrl در PHP


آموزش کار با تابع ()ctype_cntrl در PHP

تابع ()ctype_cntrl در PHP بررسی می کند که رشته دارای کاراکترهای کنترلی است یا خیر .

دستور استفاده از تابع ()ctype_cntrl در PHP

ctype_cntrl ( $text );

شرح کاربرد تابع ()ctype_cntrl در PHP

متد ()ctype_cntrl در PHP بررسی می کند آیا تمامی کاراکترهای موجود در رشته ی ورودی (پارامتر $text) کاراکترهای کنترلی نظیر n،r،t هستند یا خیر.

پارامترهای ارسالی به تابع ()ctype_cntrl در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 text(پارامتر الزامی)
رشته ی ورودی که کاراکترهای آن مورد بررسی قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید