آموزش ctype digit در PHP


آموزش کار با تابع ()ctype_digit در PHP

تابع ()ctype_digit در PHP به عددی بودن کاراکترهای رشته می پردازد .

دستور استفاده از تابع ()ctype_digit در PHP

ctype_digit ( $text );

شرح کاربرد تابع ()ctype_digit در PHP

تابع ()ctype_digit در PHP بررسی می کند آیا تمامی کاراکترهای موجود در رشته یا متن ورودی از نوع عدد هستند یا خیر. لازم به ذکر است که ()ctype_digit در PHP فقط اعداد موجود در بازه ی 9…1 را بررسی می کند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()ctype_digit در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 text(پارامتر الزامی)
رشته ی ورودی کاراکترهای تشکیل دهنده ی آن توسط تابع نام برده بررسی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید