آموزش ctype print در PHP


آموزش کار با تابع ()ctype_print در PHP

تابع ()ctype_print در PHP به بررسی قابل چاپ در خروجی بودن کاراکترهای رشته می پردازد .

دستور استفاده از تابع ()ctype_print در PHP

ctype_print ( $text );

شرح کاربرد تابع ()ctype_print در PHP

تابع ()ctype_print در PHP بررسی می کند آیا تمامی کاراکترهای موجود در رشته ی ارائه شده، قابل چاپ در خروجی هستند یا خیر.

پارامترهای ارسالی به تابع ()ctype_print در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 text(پارامتر الزامی)
رشته ی ورودی که کاراکترهای آن توسط تابع مزبور بررسی می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید