آموزش ctype punct در PHP


آموزش کار با تابع ()ctype_punct در PHP

تابع ()ctype_punct در PHP بررسی می کند کاراکترهای موجود در رشته از نوع علامت های نگارشی می باشد یا نه .

دستور استفاده از تابع ()ctype_punct در PHP

ctype_punct ( $text );

شرح کاربرد تابع ()ctype_punct در PHP

تابع ()ctype_punct در PHP بررسی می کند آیا تمامی کاراکترهای موجود در رشته یا متن ورودی، کاراکترهای نشان گذاری (نظیر نقطه و پرانتز یا علامت سوال) هستند یا خیر.

پارامترهای ارسالی به تابع ()ctype_punct در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 text(پارامتر الزامی)
رشته ی ورودی که تمامی کاراکترهای ورودی آن توسط تابع مذکور بررسی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید