آموزش ctype upper در PHP


آموزش کار با تابع ()ctype_upper در PHP

تابع ()ctype_upper در PHP بزرگ بودن حروف کاراکترهای رشته را بررسی می نماید .

دستور استفاده از تابع ()ctype_upper در PHP

ctype_upper ( $text );

شرح کاربرد تابع ()ctype_upper در PHP

تابع ()ctype_upper در PHP بررسی می کند آیا تمامی کاراکترهای موجود در رشته یا متن ورودی حروف بزرگ هستند یا خیر.

پارامترهای ارسالی به تابع ()ctype_upper در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 text(پارامتر الزامی)
رشته ی ورودی که کاراکترهای آن توسط تابع مورد بررسی قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید