آموزش current در PHP


آموزش کار با تابع ()current در PHP

تابع ()current در PHP به المان جاری اشاره دارند .

دستور استفاده از تابع ()current در PHP

current ( $array );

شرح کاربرد تابع ()current در PHPx

تمامی آرایه ها یک اشاره گر داخلی (internal pointer) به المان جاری “current” دارند که مقدار آن به صورت پیش فرض بر روی اولین المانی که در آرایه درج می شود، تنظیم می گردد .

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
آرایه ی ورودی که به عنوان آرگومان به تابع فرستاده شده و المان مورد نظر از آن واکشی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید