آموزش date create در PHP


آموزش کار با تابع ()date_create در PHP

تابع ()date_create در PHP یک آبجکت DateTime جدید را در خروجی برمی گرداند.

دستور استفاده از تابع ()date_create در PHP

DateTime date_create ( [$time [, timezone]] );

DateTime DateTime::__construct ( [$time [, $timezone]] );

شرح کاربرد تابع ()date_create در PHP

توابع ذکر شده در بالا یک آبجکت DateTime جدید را در خروجی برمی گرداند.
هر دو تابع کاربردی مشابه داشته و به راحتی می توانند جایگزین یکدیگر در مثال زیر شوند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()date_create در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 time(پارامتر اختیاری)
یک مقدار رشته ای که فرمت آن با استاندارد مورد نظر تابع strtotime() مطابقت داشته و به صورت پیش فرض بر روی “now” تنظیم می شود.

2 timezone(پارامتر اختیاری)
منطقه ی زمانی مربوط به مقدار پارامتر $time که به عنوان پارامتر اول به تابع ارسال شده است.

دیدگاهتان را بنویسید