آموزش date isodate set در PHP


آموزش کار با تابع ()date_isodate_set در PHP

تابع ()date_isodate_set در PHP مقدار تاریخ ISO را در آبجکت ارسالی به عنوان آرگومان، قرار می دهد.

دستور استفاده از تابع ()date_isodate_set در PHP

void date_isodate_set ( DateTime $object, int $year, int $week [, int $day] )

void DateTime::setISODate ( int $year, int $week [, int $day] )

شرح کاربرد تابع ()date_isodate_set در PHP

دو تابع فوق مقدار تاریخ ISO (مبتنی بر استاندارد ISO 8601) را در آبجکت ارسالی به عنوان آرگومان، قرار می دهند. لازم به ذکر است که دو تابع کاربردی مشابه داشته و بجای یکدیگر قابل استفاده می باشند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()date_isodate_set در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 object(پارامتر الزامی)
آبجکت DateTime دربردارنده ی مقدار تاریخ که به عنوان پارامتر اول به تابع ارسال می شود.

2 year(پارامتر الزامی)
مقدار سال از تاریخ مورد نظر که به عنوان آرگومان به تابع ارسال می شود.

3 week(پارامتر الزامی)
مقدار هفته از تاریخ مورد نظر که به عنوان آرگومان به تابع مورد نظر ارسال می شود.

4 day(پارامتر اختیاری)
مقدار (شماره ی) روز از تاریخ معین که به عنوان پارامتر به تابع فرستاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید