آموزش date modify در PHP


آموزش کار با تابع ()date_modify در PHP

تابع ()date_modify در PHP مقدار timestamp کپسوله شده در آبجکت ورودی را ویرایش می کند.

دستور استفاده از تابع ()date_modify در PHP

void date_modify ( DateTime $object, string $modify )

void DateTime::modify ( string $modify )

شرح کاربرد تابع ()date_modify در PHP

این توابع مقدار timestamp کپسوله شده در آبجکت ورودی ( پارامتر $object که یک آبجکت از جنس کلاس DateTime هست) را ویرایش می کنند. لازم به ذکر است که دو تابع مزبور کاربردی یکسان داشته و می توانند در مثال زیر جایگزین یکدیگر شوند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()date_modify در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 object(پارامتر الزامی)
آبجکت DateTime که مقدار تاریخ در آن کپسوله شده و به عنوان آرگومان ورودی در اختیار تابع فوق قرار می گیرد.

2 modify(پارامتر الزامی)
یک رشته دربردارنده ی مقدار date/time با فرمت نسبی که به عنوان آرگومان به دو تابع فوق فرستاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید