آموزش date sun info در PHP


آموزش کار با تابع ()date_sun_info در PHP

This function returns an array with information about sunset/sunrise and twilight begin/end.

دستور استفاده از تابع ()date_sun_info در PHP

array date_sun_info ( int $time, float $latitude, float $longitude );

شرح کاربرد تابع ()date_sun_info در PHP

تابع تابع ()date_sun_info در PHP آرایه ای را برمی گرداند که اطلاعاتی درباره طلوع/غروب و آغاز و پایان روز با خود دارد .

پارامترهای ارسالی به تابع ()date_sun_info در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 time(Required)
برچسب زمانی

2 latitude(Required)
عرض جغرافیایی به درجه

3 longitude(Required)
طول جغرافیایی به درجه

دیدگاهتان را بنویسید