آموزش debug print backtrace در PHP


آموزش کار با تابع ()debug_print_backtrace در PHP

تابع ()debug_print_backtrace در backtrace،PHP و اطلاعات مربوط به اجرای کدهای اپلیکیشن و نحوه ی عملکرد توابع و گزارش از خطاهای رخ داده را در خروجی چاپ می کند.

دستور استفاده از تابع ()debug_print_backtrace در PHP

void debug_print_backtrace ( void );

شرح کاربرد تابع ()debug_print_backtrace در PHP

این تابع backtrace و اطلاعات مربوط به اجرای کدهای اپلیکیشن و نحوه ی عملکرد توابع و گزارش از خطاهای رخ داده را در خروجی چاپ می کند. به عبارت دقیق تر، توابع فراخوانده شده، فایل های مورد نیاز/ارسال و استفاده شده و اطلاعات ارزیابی شده را در صفحه چاپ می کند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()debug_print_backtrace در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 void
NA.

دیدگاهتان را بنویسید