آموزش debug trace در PHP


آموزش کار با تابع ()debug_trace در PHP

تابع ()debug_trace در PHP یک گزارش جزئی و دقیق از چگونگی اجرای اسکریپت ها و کاربرد توابع صدا خورده شده در کد اپلیکیشن PHP در قالب آرایه ی متناظر (Associative) ارائه می دهد.

دستور استفاده از تابع ()debug_trace در PHP

array debug_backtrace ( void );

شرح کاربرد تابع ()debug_trace در PHP

این تابع یک گزارش جزئی و دقیق از چگونگی اجرای اسکریپت ها و کاربرد توابع صدا خورده شده در کد اپلیکیشن PHP در قالب آرایه ی متناظر (Associative) ارائه می دهد. المان های این آرایه ی خروجی به شرح زیر می باشند:

اسم/کلید متناظر مقدارنوع داده ای المانشرح

functionstringاسم تابع جاری که گزارش درباره ی آن می باشد.

lineintegerشماره ی خط جاری از اسکریپت

filestringاسم فایل جاری

classstringاسم کلاس جاری

objectstringآبجکت جاری

typestring نشانگر نوع تابع فراخوانی شده می باشد. سه حالت مختلف زیر را دارد:
• اگر از نوع method call باشد، خروجی “->” می باشد.
• اگر از نوع static method call باشد، خروجی “::” می باشد.
• چنانچه function call باشد، خروجی نخواهد داشت.

argarrayچنانچه داخل یک تابع باشد، آرگومان ها ورودی تابع را فهرست می کند. چنانچه داخل یک فایل باشد، اسم فایل/فایل های موجود را لیست می کند.

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 void
NA.

دیدگاهتان را بنویسید