آموزش default timezone get در PHP


آموزش کار با تابع ()default_timezone_get در PHP

()default_timezone_get در PHP مقدار timezone یا منطقه ی زمانی مورد استفاده تمامی توابع کار با تاریخ و زمان اسکریپت جاری را بازیابی می کند.

دستور استفاده از تابع ()default_timezone_get در PHP

string date_default_timezone_get ( void );

شرح کاربرد تابع ()default_timezone_get در PHP

این تابع مقدار timezone یا منطقه ی زمانی مورد استفاده تمامی توابع کار با تاریخ و زمان اسکریپت جاری را بازیابی می کند.

پارامتر ارسالی به تابع ()default_timezone_get در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 void
NA

دیدگاهتان را بنویسید