آموزش dir در PHP


آموزش کار با تابع ()dir در PHP

تابع ()dir در PHP یک پوشه که آدرس و اسم آن ها به عنوان پارامتر ارسال شده را دریافت می کند و در خروجی یک آبجکت برمی گرداند.

دستور استفاده از تابع ()dir در PHP

dirhandle bool dir ( string $directory )

شرح کاربرد تابع ()dir در PHP

این تابع همان طور که از اسم آن پیدا است، یک پوشه که آدرس و اسم آن ها به عنوان پارامتر ارسال شده را دریافت می کند و در خروجی یک آبجکت برمی گرداند. آّبجکت خروجی سه متد read()، rewind() و close() را دربرمی گیرد.

پارامترهای ارسالی تابع ()dir در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 directory(پارامتر الزامی)
اسم و آدرس پوشه ای که قرار است باز شده و محتوای آن در دسترس قرار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید