آموزش dirname در PHP

آموزش کار با تابع ()dirname در PHP

تابع ()dirname در PHP در صورت ارسال یک رشته حاوی آدرس فایل مورد نظر است اسم را به پوشه میزبان بازمی گرداند .

دستور استفاده از تابع ()dirname در PHP

string dirname ( string $path );

شرح کاربرد تابع ()dirname در PHP

در صورت ارسال یک رشته به عنوان پارامتر ($path) که آدرس فایل مورد نظر را دربردارد، dirname() اسم پوشه (directory) میزبان فایل را برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()dirname در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 path
آدرس فایل را مشخص می کند.

دیدگاهتان را بنویسید