آموزش disk total space در PHP

آموزش کار با تابع ()disk_free_space در PHP

تابع ()disk_free_space در PHP با دریافت آرگومان رشته ای که در بردارنده دایرکتوری است مقدار فضای خالی رشته ای را به صورت بایت بر می گرداند .

دستور استفاده از تابع ()disk_free_space در PHP

float disk_free_space ( string $directory );

شرح کاربرد تابع ()disk_free_space در PHP

در صورت دریافت آرگومان از جنس رشته که اسم دایرکتوری را دربردارد، تابع ()disk_free_space در PHP مقدار فضای آزاد از آن پوشه در سیستم فایل یا بخش از دیسک (disk partition) را بر حسب بایت برمی گرداند. به عبارت دیگر، مقدار فضای قابل استفاده یک دایرکتوری را بر حسب بایت برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()disk_free_space در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 directory
نشانگر یک پوشه از سیستم فایل/پارتیشن (بخش) از دیسک می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید