آموزش diskfreespace در PHP

آموزش کار با تابع ()diskfreespace در PHP

تابع ()diskfreespace در PHP به آزاد بودن فضای پوشه برحسب بایت می پردازد .

دستور استفاده از تابع ()diskfreespace در PHP

float diskfreespace ( string $directory );

شرح کاربرد تابع ()diskfreespace در PHP

این تابع کاربردی مشابه تابع disk_free_space() داشته و میزان فضای آزاد در پوشه یا پارتیشن از دیسک را بر حسب بایت برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()diskfreespace در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 directory
اسم پوشه (دایرکتوری) یا پارتیشن از دیسک که در قالب یک رشته به تابع فوق فرستاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید