آموزش easter date در PHP


آموزش کار با تابع ()easter_date در PHP

تابع ()easter_date در PHP قادر است تاریخ نیمه شب عید پاک را در سال فراخوانی کند .

دستور استفاده از تابع ()easter_date در PHP

easter_date ( [$year] );

شرح کاربرد تابع ()easter_date در PHP

تابع ()easter_date در PHP برچسب زمانی Unix را که با تاریخ نیمه شب روز عید پاک در سال معین همخوانی داشته و متناظر است را برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامترهای مربوطه و شرح کاربرد آن

1 year(پارامتر اختیاری)
مقدار سال در قالب یک عدد صحیح بین سال های 1970 و 2037

دیدگاهتان را بنویسید