آموزش end در PHP


آموزش کار با تابع ()end در PHP

تابع ()end در PHP اشاره گر را به آخرین آرایه می برد .

دستور استفاده از تابع ()end در PHP

end ( $array );

شرح کاربرد تابع ()end در PHP

تابع ()end در PHP همان طور که از اسم آن پیدا است، اشاره گر داخلی را به آخرین خانه ی آرایه جلو برده و محتوای آن (مقدار) را برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
آرایه ی ورودی که آخرین المان از آن استخراج و برگردانده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید