آموزش error get last در PHP


آموزش کار با تابع ()error_get_last در PHP

تابع ()error_get_last در PHP اطلاعاتی درباره ی آخرین خطای رخ داده در اپلیکیشن برمی گرداند.

دستور استفاده از تابع ()error_get_last در PHP

array error_get_last ( void );

شرح کاربرد تابع()error_get_last در PHP

تابع جاری اطلاعاتی درباره ی آخرین خطای رخ داده در اپلیکیشن برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()error_get_last در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 void
NA.

دیدگاهتان را بنویسید