آموزش feof در PHP

آموزش کار با تابع ()feof در PHP

تابع ()feof در PHP بررسی می کند آیه کد به انتهای فایل رسیده است یا خیر ، در صورتی که به پایان آن نرسیده باشد یک حلقه بی انتها اجرا می کند .

دستور استفاده از تابع ()feof در PHP

bool feof ( resource $handle );

شرح کاربرد تابع ()feof در PHP

تابع ()feof در PHP بررسی می کند آیا کد به انتهای فایل رسیده است یا خیر. این تابع به ویژه برای پیمایش در فایل هایی که از طول آن ها آگاهی دقیق نداریم بسیار کاربردی می باشد.
توجه داشته باشید که اگر پارامتر ارسالی به تابع مجاز نباشد، یک حلقه ی بی انتها اجرا خواهد شد چرا که هیچگاه کد به انتهای فایل نرسیده و EOF مقدار TRUE را برنمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()feof در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 handle
پارامتر مربوطه باید مجاز بوده و به فایل مورد نظر که قبلا توسط fopen() یا fsockopen() باز شده (و هنوز توسط fclose() از دسترس خارج نشده است) اشاره کند.

دیدگاهتان را بنویسید