آموزش fflush در PHP

آموزش کار با تابع ()fflush در PHP

تابع ()fflush در PHP باعث می شود تمامی خروجی ها بافر در محل مشخصی حفظ می کند .

دستور استفاده از تابع ()fflush در PHP

bool fflush ( resource $handle );

شرح کاربرد تابع ()fflush در PHP

تابع ()fflush در PHP سبب می شود تمامی خروجی بافر شده (ذخیره شده به طور موقت) در فایل یا منبع مشخص شده ذخیره شود.

پارامترهای ارسالی به تابع ()fflush در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 handle
این پارامتر بایستی به اسم فایلی معتبر که قبلا توسط تابع fopen() یا fsockopen() باز شده (و هنوز توسط fclose() بسته نشده) اشاره کند.

دیدگاهتان را بنویسید