آموزش fgetc در PHP

آموزش کار با تابع ()fgetc در PHP

تابع ()fgetc در PHP یک کاراکتر را که با handle مشخص شده است را می خواند و در خروجی نمایش می دهد .

دستور استفاده از تابع ()fgetc در PHP

string fgetc ( resource $handle );

شرح کاربرد تابع ()fgetc در PHP

تابع ()fgetc در PHP یک کاراکتر از محتوای فایل باز شده که توسط پارامتر ورودی $handle مشخص می شود را خوانده و در خروجی برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()fgetc در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 handle
این پارامتر اسم فایلی که قبلا توسط fopen() یا fsockopen() باز شده و قرار است یک تک کاراکتر از محتوای آن خوانده شود را مشخص می کند.

دیدگاهتان را بنویسید