آموزش fgetcsv در PHP

آموزش کار با تابع ()fgetcsv در PHP

دستور استفاده از تابع ()fgetcsv در PHP

                              array fgetcsv ( resource $handle [, int $length [, string $delimiter      [, string $enclosure [, string $escape]]]] );

شرح کاربرد تابع ()fgetcsv در PHP

تابع ()fgetcsv در PHP جاری عملکردی مشابه ()fgets دارد با این تفاوت که ()fgetcsv خط خوانده شده از محتوای فایل مورد نظر را بررسی کرده و در صورت وجود فیلدهایی با فرمت CSV آن ها را پس از تجزیه نحوی به آرایه (parse) تبدیل می کند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()fgetcsv در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 handle
اسم فایل مورد نظر که توسط یکی از توابع ()fopen، ()popen یا ()fsockopen باز شده و قرار است یک خط از محتوای آن خوانده و به آرایه تبدیل شود.

2 length
این پارامتر حداکثر طول (بر حسب تعداد کاراکتر) خط خوانده شده از فایل را مشخص می کند. مقدار این پارامتر بایستی از طولانی ترین خط (بر حسب تعداد کاراکتر) از فایل CSV باز شده بیشتر باشد.

3 delimiter
کاراکتری که قرار است المان ها یا فیلدها را جدا کند. به صورت پیش فرض “,” خواهد بود.

4 enclosure
این پارامتر کاراکتری که المان ها یا عناصر آرایه در آن محصور می شوند را مشخص می نماید. دابل کوتیشن مقدار پیش فرض این پارامتر می باشد.

5 escape
این پارامتر کاراکتر گریز (escape character) را مشخص می کند که به صورت پیش فرض بر روی کاراکتر () تنظیم می شود.

دیدگاهتان را بنویسید