آموزش fgets در PHP

آموزش کار با تابع ()fgets در PHP

تابع ()fgets در PHP این امکان را به توسعه دهنده می دهد که فایل باز شده را به صورت رشته بازگرداند .

دستور استفاده از تابع ()fgets در PHP

               string fgets ( resource $handle [, int $length] );

شرح کاربرد تابع ()fgets در PHP

تابع ()fgets در PHP یک خط از محتوای فایل باز شده می خواند و آن را در قالب رشته به عنوان خروجی برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()fgets در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 handle
فایل (آدرس کامل فایل و اسم آن) معتبر که قبلا توسط توابع ()fopen، ()fsockopen باز شده (و هنوز توسط تابع ()fclose بسته نشده) و قرار است یک خط از محتوای آن خوانده شود.

2 length
این پارامتر تعداد بایت هایی که باید از فایل خوانده شود را مشخص می نماید. مقدار این پارامتر به صورت پیش فرض بر روی 1024 بایت تنظیم می شود.

دیدگاهتان را بنویسید