آموزش file get contents در PHP

آموزش کار با تابع ()file_get_contents در PHP

تابع ()file_get_contents در PHP حجم محتوا فایل را در قالب رشته بر حسب بایت بر می گرداند .

دستور استفاده از تابع ()file_get_contents در PHP

 string file_get_contents ( string $filename [, int $flags [, resource $context  [, int $offset [, int $maxlen]]]] );             

شرح کاربرد تابع ()file_get_contents در PHP

تابع ()file_get_contents در PHP عملکردی مشابه ()file دارد با این تفاوت که تابع ()file_get_contents در PHP محتوای فایل را در قالب یک رشته، از اندیس یا نقطه ی (offset) مشخص شده تا طول تعیین شده بر حسب بایت (maxlen) بازمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()file_get_contents در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 filename
اسم فایلی که قرار است محتوای آن خوانده شود را مشخص می کند.

2 flags
تعدادی پارامتر که می توانند با استفاده از عملگر باینری OR (|) به صورت ترکیبی بکار روند.

 • FILE_USE_INCLUDE_PATH – فایل مورد نظر را در پوشه ی include پیدا کرده و از آن استفاده می کند.
 • FILE_TEXT – چنانچه کاراکترهای Unicode فعال شده باشند، encoding و الگوریتم کدگذاری پیش فرض داده های خوانده شده از فایل، UTF-8 می باشد. این پارامتر همراه با FILE_BINARY قابل استفاده نمی باشد.
 • FILE_BINARY – با این پارامتر، محتوای فایل در حالت باینری باز شده و خوانده می شود. این مقدار حالت پیش فرض باز کردن فایل می باشد و نمی تواند همراه با FILE_TEXT بکار برده شود.
 • FILE_BINARY – در صورت استفاده از این مقدار، فایل در قالب باینری باز شده و محتوای آن خوانده می شود.
3 context
پارامتر اختیاری. این پارامتر context یا بستری که فایل در آن باز می شود را مشخص می نماید. Context تعدادی آپشن یا گزینه مشخص می کند که عملکرد file stream را مشخص می کند. می توانید با ارسال مقدار NULL به این پارامتر، کلا آن را لحاظ نکنید.

4 offset
اندیس یا نقطه ای که خواندن محتوا فایل از آنجا آغاز می شود را تعیین می نماید.

5 maxlen
حداکثر طول یا حجم (بر حسب بایت) داده که باید از محتوای فایل مورد نظر خوانده شود را مشخص می کند.

دیدگاهتان را بنویسید