آموزش file put_contents در PHP

آموزش کار با تابع ()file_put_contents در PHP

دستور استفاده از تابع ()file_put_contents در PHP

دستور استفاده از تابع ()file_put_contents در PHP

 int file_put_contents ( string $filename, mixed $data [, int $flags [, resource $context]] );             

شرح کاربرد تابع ()file_put_contents در PHP

فراخوانی تابع ()file_put_contents در PHP مانند این است که توابع ()fopen، ()fwrite و ()fclose را به صورت پشت سرهم جهت درج و نوشتن داده ی جدید در یک فایل فراخوانی کنید. اگر فایل مورد نظر وجود خارجی نداشته باشد، فایلی با این نام ایجاد می شود. در غیر این صورت، محتوای فایل جدید جایگزین محتوای فایل قدیمی می شود مگر اینکه مقدار پارامتر سوم ($flags) بر روی FILE_APPNED تنظیم شده باشد.

پارامترهای ارسالی به تابع ()file_put_contents در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 filename
آدرس و اسم فایلی که داده های جدید در آن درج می شوند.

2 data
داده هایی که قرار است در فایل مورد نظر درج شوند. می تواند یک رشته، آرایه یا stream باشد.

3 flags
مقدار این پارامتر می تواند ترکیبی از flag های زیر باشد که به وسیله ی عملگر OR (|)، البته با تعدادی محدودیت، می توانند همراه با هم بکار گرفته شوند.

 • FILE_USE_INCLUDE_PATH – با ارسال این مقدار به عنوان پارامتر، تابع فایل مورد نظر را در پوشه ی include پیدا کرده و مورد استفاده قرار می دهد.
 • FILE_APPEND – چنانچه فایل مورد نظر از قبل موجود باشد، بجای اینکه فایل را کلا بازنویسی کند، داده ها را به انتهای محتوای فایل ضمیمه می کند.
 • LOCK_EX – این پارامتر تا رسیدن به فرایند درج داده در فایل (writing)، یک قفل انحصاری بر روی فایل مورد نظر اعمال می کند.
 • FILE_TEXT – داده ها به صورت متن در فایل درج می شوند. لازم به ذکر است که این پارامتر همراه با FILE_BINARY قابل استفاده نمی باشد. این پارامتر تنها از ویرایش 6 زبان PHP قابل استفاده می باشد.
 • FILE_BINARY – داده ها در قالب باینری در فایل ذخیره می شوند. این مقدار پیش فرض بوده و همراه با FILE_TEXT قابل استفاده نمی باشد. توجه داشته باشید flag مزبور تنها از ویرایش 6 به بعد PHP قابل استفاده می باشد.
4 context
یک context معتبر که خروجی تابع ()stream_context_create می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید