آموزش fileatime در PHP

آموزش کار با تابع ()fileatime در PHP

تابع ()fileatime در PHP آخرین زمان دسترسی توسعه دهنده به فایل را نشان می دهد .

دستور استفاده از تابع ()fileatime در PHP

 int fileatime ( string $filename );             

شرح کاربرد تابع ()fileatime در PHP

تابع ()fileatime در PHP مقدار زمان آخرین باری که توسعه دهنده به فایل دسترسی داشته و آن را فراخوانی کرده را بازمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()fileatime در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 filename
آدرس و اسم فایل

دیدگاهتان را بنویسید