آموزش filectime در PHP

آموزش کار با تابع ()filectime در PHP

دستور استفاده از تابع ()filectime در PHP

 int filectime ( string $filename )             

شرح کاربرد تابع ()filectime در PHP

تابع ()filectime در PHP مقدار زمان آخرین باری که فایل ویرایش شده را بازیابی می کند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()filectime در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 filename
اسم و آدرس فایل مورد نظر

دیدگاهتان را بنویسید