آموزش filegroup در PHP

آموزش کار با تابع ()filegroup در PHP

تابع ()filegroup در PHP شناسه فایل را در خروجی نمایش می دهد .

دستور استفاده تابع ()filegroup در PHP

 int filegroup ( string $filename );             

شرح کاربرد تابع ()filegroup در PHP

تابع ()filegroup در PHP ID یا شناسه ی عددی گروهی (group id) که فایل مورد نظر در آن قرار دارد را برمی گرداند. لازم به ذکر است که id و اسم filegroup در قالب مقدار عددی بازگردانی می شود. جهت تبدیل این مقدار عددی به اسم واقعی گروه میزبان فایل، کافی است تابع posix_getgrgid() را فراخوانی کنید.

پارامترهای ارسالی به تابع ()filegroup در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 filename
اسم یا آدرس فایل مورد نظر را مشخص می کند.

دیدگاهتان را بنویسید