آموزش get class در PHP


آموزش کاربا تابع ()get_class در PHP

تابع ()get_class در php نام کلاسی که object جاری از روی آن ساخته شده را به عنوان خروجی برمی گرداند.

دستور استفاده از تابع ()get_class در php

get_class ( $object );

شرح کاربرد تابع ()get_class در php

این تابع اسم کلاسی که آبجکت جاری از روی آن ساخته شده را به عنوان خروجی برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()get_class در php

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1 object(پارامتر الزامی)
آبجکتی که اسم کلاس آن مورد نیاز می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید