آموزش get class methods در PHP


آموزش کار با تابع ()get_class_methods در PHP

تابع ()get_class_methods اسم متدهای کلاس را در php بازیابی می کند. خروجی این تابع ارایه ای ست شامل تمامی متدهای کلاس ارائه شده که به عنوان پارامتر بازمی گرداند

دستور استفاده از تابع ()get_class_methods در PHP

get_method ( $class_name );

شرح کاربرد تابع ()get_class_methods در PHP

تابع get_method() اسم متدهای کلاس را بازیابی می کند. این تابع در خروجی آرایه ای دربردارنده ی اسم تمامی متدهای کلاس ارائه شده به عنوان پارامتر (class_name) بازمی گرداند. در صورت رخداد خطا، مقدار NULL را برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()get_class_methods در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 class_name(پارامتر الزامی)
اسم کلاسی که قرار است اسم متدها از آن بازیابی شوند.

دیدگاهتان را بنویسید